| 10 tot 14 dagen | 033-2077007 | 06 3898 4149

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna:
Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het
kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-
Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.
Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten
daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
Bijlage I: Het modelformulier voor herroeping
Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten,
digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand
en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd
of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de
ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband
houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van
zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail –
dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk
is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik
gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is
bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af
te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en
producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de
consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop
op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden
opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter
beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen
herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming:
Onlineplissegordijn
Vestigingsadres:
Natriumweg 3
3812PV Amersfoort
Telefoonnummer: 0332077007
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur
E-mailadres: info@plissegordijn.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-
of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd
om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale
inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op
het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan
de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien

de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om
de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud
aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument
met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale
inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van
betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor
herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een
product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een
vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product
heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product
heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan
het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van
meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de
laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een

bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering
van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen
zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen
naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een
materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de
bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig
de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de
consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de
oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de
consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is
om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het
uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en
inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product
die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als
de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk
verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten
daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van telefonisch contact of mail voor herroeping of op
andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1
bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan
(een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft
aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in

elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het
product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet
dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument
de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de
verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed
voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt
tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat
evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is
nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming
van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering
van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst
of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering
van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met
het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de
bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn
toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle
aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op
elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding
onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde
product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument
hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te

halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de
consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De
terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de
duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het
herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de
herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een
openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale
inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument
die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op
de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder
verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van
personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders
dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst
een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne
niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met
andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en

waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen
als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan
de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is
voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte
extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de
consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen
gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde

rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht
is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer
kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere
leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst
heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)
of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag
niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen
en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal
drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van
de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met
een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie
maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan
eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch
na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument
na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste
één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór
het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken
van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In
geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen
gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),
alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer
de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-
dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en
is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%
over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,=
en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer

kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en
percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd
nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan
eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina
van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel
naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de
klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren
of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna
bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag
(www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft
voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na
de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of
in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie
aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie,
is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit
eerst aan de ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie
, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk

gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het
geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de
ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan
is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling
staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat
van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat
een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is
gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie
bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of
dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur
bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid
aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend
advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter
voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing
door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van
gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies,
wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen
groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het
meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat
het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk
beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer
overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer
bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover
die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org,
waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal
vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met
de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe
geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke
wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest
gunstige bepaling zal prevaleren.
Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede
Bijlage I: Het modelformulier voor herroeping

Retourneren
Op maat gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd, tenzij uw product niet
voldoet aan de gestelde voorwaarden of gebreken vertoont.

Garantie
Het perfectfit system heeft 2 jaar garantie.

Updating…
  • Geen producten in je winkelwagen.